Kiểm tra trạng thái cổng (port) của địa chỉ IP

Địa chỉ IP của bạn là: 3.239.117.1